Vi lovar skolutveckling

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling som har god effekt för lärares professionsutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet. Vi tror på det kollegiala lärandet som en bra bas för utveckling och vi utgår bland annat från Helen Timperleys forskning om lärares professionsutveckling där hon menar att om något skall ge varaktig förändring behöver fortbildningen vara kontextspecifikt och behovsanpassad. Vi skräddarsyr således utbildningarna efter skolors och verksamheters önskemål och behov. Varje större utbildningsinsats inleds med en kartläggning där utgångspunkten är eleverna och lärarnas behov, samt där skolans visionsarbete med BFL tydliggörs. 

Vi vet, genom gedigna utvärderingar, att våra utbildningsinsatser har stor effekt för lärares professionsutveckling. 

Diagrammet visar lärarnas upplevda förflyttning på en skala som tar sin utgångspunkt i att siffran 0 innebär ingen utveckling. Utvärderingen är genomförd i en GR-kommun där Pedagogiskt Centrum arbetat genom kollegialt lärande med BFL under ett år med ca 300 lärare. Den sammanlagda genomsnittssiffran för alla skolor, alla lärare, alla strategier är 3,4 på en sjugradig skala. Dessutom upplever alla att utveckling skett - ingen har svarat noll, på någon fråga. Vi gör skillnad! 

För att BFL skall bli ett hållbart lärande behöver det bli en del av skolans systematiska kvalitetsarbete där rektors pedagogiska ledarskap är avgörande för resultatet. Pedagogiskt Centrum bygger utbildningen på kollegialt lärande och lärgrupper med samtalsledare för att skapa en samsyn kring planering och bedömning. En av hörnstenarna är att lärarna aktivt provar metoder i sin undervisning mellan tillfällena för att åstadkomma en förändring för eleverna i klassrummet. 

När lärare arbetar tillsammans med planering, bedöming, auskultationer och systematiskt dokumentererar över tid lägger vi grunden för en beprövad erfarenhet. Ett sätt att synliggöra arbetet är att formulera en bedömningspolicy som syftar till att skapa transparens och samsyn för verksamheten. 

Vi kvalitetssäkrar utbildningsinsatsen genom kontinuerlig utvärdering i form av t ex fokusgrupper, enkäter, dokumentanalyser och täta diskussioner med ledning och styrgrupp. Vad leder till effekt och varför? 

Vilka utmaningar står ni inför på er skola? Hur kan Pedagogiskt Centrum vara ett stöd i ert utvecklingsarbete?

Kontakta oss här