Lärplattformen

Göteborgsregionens lärplattform. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång. Vi kallar det bedömning för lärande (BFL) och menar att det är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet. Det formativa förhållningssättet bidrar till att eleven utvecklar sitt lärande genom att få reda på var hen befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven, och vad som är nästa steg. För läraren innebär det formativa förhållningssättet att synliggöra elevernas kunskaper, under arbetets gång, samt ge riktad feedback, i rätt tid; samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisningen och anpassar den efter eleverna.  

Det finns ett starkt samband mellan elevers prestationer och lärarens förmåga att utveckla och tillämpa klassrumsbedömning av hög standard. Självskattning och kamratbedömning av bra kvalitet utvecklar elevernas förmåga att reglera och styra sitt lärande, samt ökar elevens tilltro till sin egen förmåga att lära.

Att tydliggöra mål och kunskapskrav och använda sig av en bedömning som både mäter och stödjer lärandet,  är avgörande för planerningen av undervisningen i det formativa förhållningssättet. 

Vi på Pedagogiskt Centrum lutar oss framför allt mot Dylans Wiliam och Christian Lundahls forskning och vi utgår från de fem nyckelstrategierna som främjar lärandet. Vi vill poängtera att det formativa förhållningssättet är mer än strategierna och metoderna - som t ex no hands up. Bedömning för lärande innebär framför allt en syn på kunskap där bedömning och undervisning går i linje med varandra, dvs bedömning för lärande snarare än av lärande. 

Nedan finner ni en introduktion av de fem nyckelstrategierna. Där hittar ni också filmer som Pedagogiskt Centrum har producerat tillsammans med Christian Lundahl och med lärare för att synliggöra goda, verksamhetsnära exempel.