Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion

”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram.” Nalle Puh

Mål och kunskapskrav fyller en mycket viktig funktion som utgångspunkt för lärandet. När elever vet vad de ska göra och förstår varför de ska göra det, samt känner till olika kunskapskvaliteter, uppstår flera positiva effekter. Eleverna blir målmedvetna vilket betyder att de enklare kan fokusera på det som är relevant. Elever som förstår syftet med undervisningen kan också lättare utveckla egna motiv för lärandet. För att tydliggöra mål och kunskapskrav behöver läraren redan från början planera för hur bedömningen skall göras både formativt och summativt.

Arbetet med att tydliggöra målen och kunskapskraven behöver ske under hela arbetsområdet och som en naturlig, integrerad del i undervisningen. Genom att involvera, engagera och aktivera eleverna i målen och kunskapskraven, gör vi dem ägare till sin egen lärprocess. Det är en viktig del i resan mot det livslånga lärandet!

 

Kunskapskrav 

För att eleverna ska få en förståelse för vad som krävs för att nå de olika nivåerna i kunskapskraven är det viktigt att arbeta med de olika kvaliteterna i kunskapskraven, dvs värdeorden i fetstil. Vad betyder t. ex enkel, utvecklad och välutvecklad? I huvudsak fungerande, ändamålsenlig och ändamålsenligt och effektivt? Grundläggande kunskaper, goda kunskaper och mycket goda kunskaper. Finns det en samsyn här? I kollegiet? För eleverna? Eleverna behöver undervisingstid att sitta i smågrupper och diskutera de olika kvaliteterna med varandra och även se elevexempel som belyser de olika kvaliteterna. Vad skiljer? Hur ser progressionen ut? Beroende på ålder och mognad får uppgiften anpassas för mottagare. 

Frågor att reflektera över:

Hur delar du/ni målen och kunskapskraven med eleverna?

Hur kan du/ni använda elevernas egna arbeten för att tydliggöra mål och kunskapskrav?

Hur vet du/ni att eleverna har förstått vad de skall lära sig?

Hur kommunicerar ni värderorden (enkel, utvecklad och välutvecklad)?

Förmågorna 

Eleverna behöver också en förståelse för förmågorna i kunskapskraven och aktivt få träna på förmågorna, vilket leder till ett elevaktivt arbetsätt. En start kan vara att utgår från Göran Svanelids "The big five". Här kan du läsa mer om förmågorna men även hur formativ bedömning kan synliggöras utifrån Lgr 11.  http://svanelid.se

Filmad föreläsning med Göran Svanelid och The big five. 12 november 2012 på GR Utbildning i Göteborg.

Del 1: http://bambuser.com/v/3139931

Del 2: http://bambuser.com/v/3140293

Längst ner på sidan finns Göran Svanelids presentation från föreläsningen som bifogad fil och uppgifter skapade av Pedagogiskt Centrum för arbetet i det egna arbetslaget. Uppgifterna är tänkta som en start i diskussionen kring att synliggöra förmågorna i undervisningen.

I filmen som följer ger läraren Mi Ekestig verksamhetsnära exempel på hur hon tydliggör mål och kunskapskrav för och med eleverna.

 

Bifogad fil: