Synliggöra lärandet - introduktion

Mer basket än Pingis! Med det menar Dylan Wiliam, verksam vid University of London, att vi ska förändra och utveckla hur vi för lärande samtal och reflekterande diskussioner med eleverna. På så sätt kan vi med små medel och medvetenhet skapa mer effektiva och dynamiska klassrumsaktiviteter som i sin tur synliggör lärandet.

Utifrån samma undervisning lär sig elever olika saker och olika fort. För att anpassa undervisningen och ge den återkoppling eleverna behöver, måste läraren veta vad eleverna lärt sig och hur de tänker. För att hjälpa elever vidare behöver läraren se både deras kunskaper och deras missförstånd. Det är emellertid skillnad på att ställa frågor medan lärandet pågår och frågor som ska utgöra en slutbedömning. Medan lärandet pågår är det viktigt att ställa frågor eller göra uppgifter som också ger information om vad eleverna har problem med och varför.

Den information läraren får kan sedan användas i utformandet av feedback, så att återkopplingen blir ett direkt stöd i elevernas fortsatta lärande. Men även som utgångspunkt i lärarens fortsatta planering av undervisningen.

Frågor och uppgifter - rätt ställda - synliggör elevernas tankar: Varför tror du det, kan du utveckla, hur menar du då, vad ligger i förlängningen av det resonemanget?

I filmen berättar och exempliferar professor Christian Lundahl mer om hur lärare kan synliggöra lärandet och vad det innebär:

 

No hands up

Ta bort handuppräckningssystemet vid de tillfällen då läraren ställer frågor. Arbeta istället med frågetekniker och gruppövningar som involverar alla elever i diskussionen och inte bara de elever som väljer att delta i handuppräckningen. Det är oftast samma elever som deltar i undervisningen med traditionell handuppräckning. No hands up handlar om att sända signalen att elevens bidrag till diskussionen är en viktig del av den kollektiva lärprocess som sker i gruppen. Detta förutsätter att läraren kan följa upp och stimulera elevens svar vidare med hjälp av frågor.

Mini whiteboard

Låt alla elever få möjligheten att svara genom att var och en får tänka och skriva ner sitt svar på en mini whiteboard. När läraren ber om svaret visas whiteboarden upp. Denna metod ger dels möjighet för läraren att se hur och vad alla förstått och dels att alla eleverna deltar, får vara aktiva och uppleva att deras svar är viktiga.

I filmen visar läraren Christian Palmqvist och hans elever hur "No hands up" fungerar i deras lärande:

Reflektionsfrågor / Diskussionsfrågor:

- Hur använder ni frågor i undervisningen idag? 

När väljer ni att ställa öppna frågor eller diagnostiska frågor? Hur gör ni när ni planerar vilka frågor ni ämnar ställa till eleverna? Vilken typ av prov brukar ni ha och varför väljer ni att använda just denna form? Hur kan de frågor ni ställer användas för att säkerställa att alla elever hänger med i undervisningen?

- Hur säkerställer du att alla elever är aktiva och deltar i undervisningen?

Vilka olika metoder använder ni för att aktivera alla elever i er undervisning? Hur arbetar ni för att ta tillvara på samtliga elevers tankar och svar i er undervisning? Vilka styrkor och utmaningar ser ni i arbetet med att aktivera och göra samtliga elever delaktiga? 

För att komma igång med bra frågor i undervisningen kan man använda sig av ett frågebatteri: