Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess - introduktion

Vi lever i en föränderlig värld där förmågan att ”lära om och lära nytt” är en av de viktigaste kompetenser vi behöver. Att lära@lära är en av EU:s åtta nyckelkompetenser och grunden i allt formativt arbete.  Vi vet idag att bedömning för lärande främjar elevernas kommunikationsförmåga, ansvar, inflytande och kreativitet långt bättre än den klassiska konventionella, summativa bedömningen. Genom att låta eleverna möta ett formativt förhållningssätt stimulerar vi deras förmåga att vara delaktiga, samtidigt som vi tillsammans med dem synliggör kunskapskvalitéer i lärprocessen.

Våra elever behöver därför ges möjlighet att träna och utveckla förmågan att lära@lära i den dagliga verksamheten. Det kräver att vi organiserar lärandet och läraktviteter på ett sätt som verkligen stimulerar och utmanar. Lära@lära behöver integreras som en naturlig del i all undervisning så att eleverna successivt får en möjlighet att utveckla sin förmåga att organsiera sitt eget, personliga lärande.

Hur gör du idag för att lära dina elever att lära?

Dylan Wiliam, professor emeritus vid institute of education vid University of London, som myntade de fem nyckelstrategierna och som är författare till boken Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken, menar att man inte föds smart - det är något som man lär sig. Det är viktigt att vi har det förhållningssättet till eleverna och att vi utgår från att alla har samma förutsättningar att lära.  Det tar cirka 10 000 timmar att lära sig att bli riktigt bra på något och detta behöver vi också kommunicera med eleverna - att det är hårt arbete som ligger bakom att man lyckas. Nedan följer Classroom experiment 1 och 2, där Dylan Wiliam handleder lärare som provar olika metoder från nyckelstrategierna, på en skola i England.

The Classroom Experiment (Ep.1)            The Classroom Experiment (Ep.2)

En annan forskare som har kommit fram till samma slutsatser om lärandet som Wiliam är Carol Dweck, professor vid Standford University. Hennes forskning visar bland annat att det är i lärarens bemötande och förhållningssätt till eleverna som gör väsentlig skillnad om eleverna tror att de kan eller inte. Hon använder sig av begreppet "not yet", det vill säga att eleven inte är där ännu, men har möjligheten att nå målet, det handlar allså inte om huruvida man är född intelligent eller inte. Carol Dweck kallar detta growth eller fixed mindset och mer om detta kan du läsa i hennes bok Mindset - the new psychology of sucess, som också kommer översättas till svenska under 2015. Nedan följer en kort TEDx som sammanfattar hennes forskning i korta drag.

The power of yet | Carol S Dweck | TEDxNorrköping

I filmen nedan beskriver Christian Lundahl vikten av att stärka elever till att bli ägare av sin egen lärprocess och succesivt ta mer ansvar.

 

Ett exempel på en teknik att använda i undervisningen att göra eleven ägare av sitt eget lärande är:

C3b4me  (see three before me)

Eleven tar för vana att uppsöka tre källor (kan vara klasskompisar, internetsökning, böcker m.m)
innan han eller hon frågar sin lärare. Eleven får på så sätt utöka sin strategibank kring hur man kan göra
då man kör fast. På sikt gör detta att eleven får ett mer problemlösningsinriktat förhållningssätt till sitt
eget lärande och blir mer självständig.

 

 

 

I följande film visar läraren Anette Smith hur hon och hennes elever i år 7 arbetar med självbedömning: