Återkoppling - introduktion

När läraren tydliggör målen och kunskapskraven för eleverna och ger dem möjlighet att visa sitt kunnande bör läraren ge återkoppling på hur det går, och inte minst hur eleverna kan arbeta vidare för att nå dit de vill. För att den löpande återkopplingen ska bli saklig och innehålla information som verkligen för lärandet framåt behöver läraren systematisera återkopplingen. Ett sätt är att arbeta med kunskapskraven och systematiskt föra anteckningar över elevens framsteg. Använd kursplanerna i Wordformat och konkretisera hur eleven kan visa att den kan (I vilken aktiv handling kan eleven visa förmågan?) Återkoppling är som mest effektiv för lärandet om den är så konkret som möjligt och utgår från elevens arbete, under processen gång. Grundprincipen är att återkoppling som gynnar lärandet sker medan lärandet pågår.

För att återkopplingen ska föra lärandet framåt behöver den innehålla relevant information och tips på strategier som talar om hur eleven kan komma vidare. Återkopplingen bör besvara frågorna:

Var i förhållandet till målet befinner sig eleven?

Vad skulle kunna vara nästa steg i lärandet?

Hur kan eleven ta sig dit?          

       

Återkoppling är lika viktigt för läraren som för eleverna. Läraren behöver återkoppling för att kunna planerna nästa lektion och nästa steg i processen. I det formativa arbetet är planeringsprocessen mer flexibel, det vill säga att den inte är helt färdig, den har en riktning med mål och syfte utifrån kunskapskraven, men den tar olika vägar under arbetets gång beroende på var eleverna befinner sig. Detta är det som kallas erfarenhetsbaserat lärande och det är också mer elevaktivt.

Måldialog med återkoppling

En måldialog är ett samtal med reflektion kring ett konkret mål. Ta en stund i slutet av lektionen och låt eleven reflektera kring ett av de mål ni arbetar mot tillsammans med en kamrat. Låt eleverna intervjua varandra kring vad de upplever att de kan och vad de behöver utveckla. Förse dem med hjälpfrågor så att samtalet kretsar kring målet och att uppgiften blir konkret och hanterbar. Lyssna in och observera under samtalet. Detta är ett bra tillfälle för dig som lärare att samla information kring elevernas lärande.

 

I filmen berättar professor Christian Lundahl om återkopplingens betydelse och hur lärare kan arbete med återkoppling:

 

 

 

 

Exit tickets

Ett enkelt sätt att få återkoppling på sin undervisning är att använda sig utav exit tickets. På post it- lappar skriver eleverna svar på de frågor/och på de påståenden du har valt som lärare kring innehållet. Det kan också vara en utvärdering av lektionen.
Vad har du lärt dig idag? Vad behöver du lära mer för att komma vidare?
Vad var det viktigaste du lärde dig i dag? Varför?
Vilken del av lektionen var bäst för dig, gruppdiskussionen, genomgången, enskilt arbete mm? Varför?

I filmen ser vi hur läraren Yvonne Sandberg använder återkoppling med hjälp av Exit ticket men också hur arbetet med Mini white boards både synliggör och ger henne återkoppling på hur eleverna tänker: